ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „DNY PLNÉ SLEV“ (dále jen „soutěž“)Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele.

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže


Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost DELFY s.r.o. Dělnická 209, 434 01, Most – Velebudice, zapsaná v rejstříku krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, Vložka 6187, IČ:49904728, DIČ: CZ49904728 (dále jen „pořadatel“).

 

2. Trvání soutěže

 

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 14. - 16. 9. 2020.

Spotřebitel se může do soutěže registrovat s platnými účtenkami s daty nákupu od 14. - 16. 9. 2020 (dále jen „soutěžní období“).


3. Kdo se může zúčastnit soutěže


Soutěže se může zúčastnit každá fyzická i právnická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.


4. Soutěžní výrobky


Soutěž se vztahuje na odběr jakéhokoliv zboží z nabídky DELFY staviva, prodávané ve stanoveném období v provozovnách v Mostě, Litvínově, Horním Jiřetíně a Jirkově.

 

5. Pravidla soutěže – účast v soutěži

 

Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že:

1)    ZAKOUPÍ zboží z nabídky DELFY staviva (dále jen „soutěžní nákup“)

2)    VYPLNÍ lístek ke slosování

3)    UDĚLÍ SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

Pro úspěšnou registraci do soutěže je nutné pravdivě a úplně vyplnit požadované údaje na soutěžním lístku.

Do soutěže budou zařazeni pouze spotřebitelé, kteří splní stanovené podmínky.  Do soutěže nebudou zařazeny registrace ani zboží zakoupené mimo stanovené období. Spotřebitelé nesplňující podmínky nebudou do soutěže zařazeni, nebo budou ze soutěže vyloučeni.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo výsledného posouzení splnění podmínek soutěže.

Jednou z podmínek k účasti v soutěži je jednorázový nákup v jedné z provozoven v Mostě, Litvínově, Horním Jiřetíně nebo Jirkově v soutěžním období.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat splnění této podmínky, zejména pak právo požadovat předložení jednoznačně identifikovatelné účtenky vydané registrační pokladnou obsahující údaje o nakoupeném zboží, údaje o prodávajícím a datum.

Soutěžící se může účastnit soutěže opakovaně.

Zároveň platí, že soutěžící může získat maximálně 1 (jednu) hlavní výhru, nebo 1 (jednu) vedlejší výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat předložení soutěžních účtenek ke všem soutěžním nákupům.

Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření z páchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení všech registrací.

Rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

 

6. Výhry v soutěži


V soutěži bude udělena 1 hlavní a 2 vedlejších výhry

Hlavní výhrou v soutěži je „IPhone SE 2020“

Případnou daň z výhry platí výherce.

Hlavní výhra bude udělena jednomu výherci, který bude mít účtenku s nejvyšší útratou ze všech soutěžních registrací.

První vedlejší výhrou v soutěži je „POUKÁZKA na nákup zboží z nabídky DELFY staviva v hodnotě 5.000,- Kč vč. DPH“

Druhou vedlejší výhrou v soutěži je „POUKÁZKA na nákup zboží z nabídky DELFY staviva v hodnotě 2.000,- Kč vč. DPH“

Výherci budou vybráni pořadatelem podle celkové hodnoty jednotlivých nákupů a to od nejvyšší útraty.

Výherce nesplňující některou z podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly bude ze soutěže vyloučen, výhra mu nebude udělena a propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu v pořadí (například v případě zjištění, že uvedl nepravdivé informace v soutěžní registraci, nebo nebude schopen doložit soutěžní účtenku k některé ze svých soutěžních registrací atp.)

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění pravidel a rozhodnutí o ne/vyloučení soutěžícího.

Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

 

7. Oznámení a čerpání výher


Pro oznámení výher výhercům bude použito telefonní číslo, případně emailová adresa ze soutěžního lístku, pořadatel bude výherce kontaktovat nejpozději do 3 pracovních dnů od vylosování.

Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny pořadatele soutěže.

Pro čerpání výhry je výherce ve lhůtě 2 pracovních dnů od oznámení výhry předložit soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup.

V případě, kdy výherce nebude ve stanovené lhůtě reagovat na výherní e-mail nebo nebude splněna některá ze soutěžních podmínek, bude výherce ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru.

Taková výhra propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu v pořadí.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže.

Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Vedlejší výhry „poukázky na nákup v hodnotě 5.000 Kč a 2.000 Kč“ budou výhercům odeslány na email uvedený v soutěžním lístku, nebo předány osobně.

Čerpání hlavní výhry „IPhone SE 2020“ bude dohodnuto individuálně mezi pořadatelem a výhercem hlavní výhry.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

 

8. Práva a povinnosti pořadatele soutěže


Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u pořadatele soutěže a uveřejněna na internetové adrese https://delfystaviva.cz/dny-plne-slev/.

 

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel.


Zpracování osobních údajů, případně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky je předmětem souhlasu uživatele v samostatném dokumentu ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Vyplněním údajů v soutěžním lístku a jeho odevzdáním dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.

Vyplněním a odevzdáním soutěžního lístku do soutěže dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

 

10. Sleva 21% (prodej bez DPH)

 

Pořadatel v rámci Dnů plných slev nabízí zboží ze své nabídky za zvýhodněnou cenu se slevou ve výši 17,36 %.

 

 

V Mostě dne 28. 8. 2020
 

 

O nás